Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • întocmeşte structura organizatorică detaliată a primăriei şi ștatul de funcţii şi le supune spre aprobare primarului și Consiliului Local;
 • întocmeşte ștatul nominal de personal al primăriei şi îl supune spre aprobare primarului și Consiliului Local;
 •  urmăreşte şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea şi promovarea personalului din aparatul propriu al primăriei;
 • stabileşte salariile pentru personalul primăriei, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • elaborează documentaţia privind cheltuielile cu salariile aferente aparatului propriu şi o transmite la serviciul financiar – contabil  pentru fundamentarea proiectului pentru bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • elaborează în prima lună a trimestrului, dacă este cazul, documentaţia privind utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, şi o transmite spre aprobare spre aprobare primarului și Consiliului Local;
 • elaborează documentaţia pentru avizarea, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a funcţiilor publice de conducere şi de execuţie utilizate de primărie;
 • elaborează Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru primărie şi îl transmite Agenției Naționale al Funcționarilor publici pentru avizare, apoi se aprobă de către Consiliul Local;
 • întocmeşte documentaţia pentru acordarea salariilor de merit, în condițiile legii, pentru personalul din aparatul propriu al primăriei, pe baza propunerilor şefilor de departamente, şi o supune spre aprobare primarului
 • asigură organizarea concursurilor, elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor prevăzute de reglementările legale în vigoare şi urmărește ocuparea posturilor vacante pentru aparatul propriu al primăriei;
 • asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în vederea recrutării sau promovării personalului primărie;
 • întocmeşte şi transmite, în termen, dările de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii primariei;
 • elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancţionarea pentru personalul din aparatul propriu al primăriei ;
 • comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici;
 • elaborează contracte individuale de muncă pentru personalul contractual şi le modifică prin acte adiţionale, în condiţiile legii, de câte ori este cazul;
 • elaborează proiecte de decizii privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionarea contestaţiilor de câte ori se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  primăriei;
 • asigură întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă precum şi operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de serviciu şi de muncă ale personalului primăriei;
 • asigură întocmirea, completarea permanentă, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu al primăriei;
 • eliberează adeverinţe sau alte documente prevăzute de reglementările legale, la solicitarea salariaţilor sau a altor persoane fizice sau juridice îndreptăţite;
 • coordonează activitatea de elaborare a fişelor postului, pentru toate funcţiile cuprinse în statul de funcţii, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al primăriei;
 • coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi a fişelor de apreciere pentru personalul contractual din cadrul primăriei şi centralizează calificativele acordate;
 • asigură organizarea perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi şi definitivarea acestora la încheierea stagiului;
 • întocmeşte şi actualizează permanent documentaţia privind vechimea în muncă a salariaţilor agenţiei şi acordă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile ce decurg din aceasta;
 • elaborează documentaţia privind programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii primăriei, o supune aprobării primarului şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;
 • întocmeşte anual planul de formare profesională a personalului şi urmăreşte modul de realizare a acestuia;
 • primeşte şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie din cadrul primăriei şi asigură afişarea lor pe pagina de Internet a instituţiei;
 • elaborează proiectul de regulament intern pe care îl supune spre aprobare primarului, după consultarea compartimentelor din structura organizatorică şi a sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz;
 • asigură rezolvarea corespondenţei repartizate serviciului cu toate compartimentele din structura organizatorică a primăriei sau cu persoane fizice şi juridice;
 • acordă asistenţă de specialitate şefilor de compartimente şi salariaţilor primăriei pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare;
 • întocmește  situatiile premergatoare intocmirii statelor de plata;
 • întocmește statele de plata pentru salariatii primăriei;
 • întocmește fisele de evidenta ale salariilor personalului primăriei;
 • întocmește raportarile lunare salariale solicitate de organismele interesate.
Sari la conținut Click to listen highlighted text!