Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

                    Titlul proiectului:  “Consolidarea capacităţii analitice a  Municipiului Câmpina prin  creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii referitoare  la prevenirea corupţiei;     

 

In data de 12.10.2021 s-a semnat contractul de finanţare nr. 586/ 12.10.2021 între Municipiul Câmpina, în calitate de beneficiar şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacităţii analitice a  Municipiului Câmpina prin   creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii referitoare  la prevenirea corupţiei “ , Cod SIPOCA 1111, Cod MySMIS 152213     

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa

prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.

Obiectivul general al proiectului: 100

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii analitice a Municipiului Câmpina prin cresterea transparenţei, eticii şi integrităţii referitoare la prevenirea corupţiei, prin dezvoltarea de proceduri anticorupţie, inclusiv a unor măsuri concrete şi modalităţi de monitorizare permanentă a aplicării acestora, corelate cu campanii sectoriale de informare publică în vederea creşterii gradului de conştientizare a cetăţenilor şi a nivelului de educaţie anticorupţie în randul angajaţilor din administraţia publica locală.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1 Dezvoltarea capacităţii analitice la nivelul administraţiei publice locale din Municipiul Câmpina prin realizarea de acţiuni concrete şi eficiente de combatere a corupţiei conform cerinţelor HG 599/2018 si SR ISO 37001.

OS 2 Creşterea transparenţei, eticii si integrităţii referitoare la prevenirea corupţiei prin elaborarea unor proceduri anticorupţie, precum şi a unor măsuri concrete şi modalităţi de monitorizare permanentă a aplicării acestora.

OS 3 Cresterea gradului de constientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie in rândul cetăţenilor precum şi dobândirea de competenţe privind etica şi integritatea pentru angajaţii din administratia publica locală.

Rezultatele proiectului:

Rezultat program 4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea coruptiei şi a indicatorilor de evaluare în autoritătile şi instituţiile publice; Rezultat proiect 1 – 1 Analiza de identificare a riscurilor şi vulnerabilitaţilor în vederea realizării de acţiuni concrete şi eficiente de combatere a corupţiei.

 

Rezultat program 4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autoritaţile şi instituţiile publice; Rezultat proiect 2 – 1 set de documente aferente SNA 2016-20202 şi  persoane instruite ca auditori interni ISO 37001:2016.
Rezultat program 4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice; Rezultat proiect 3 – 1 Ghid de bune practici privind mecanismele de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integrităţii.
Rezultat program 4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice; Rezultat proiect 4 – 1 Certificare de Sistem de management anti-mita ISO 37001.
Rezultat program 5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică Rezultat proiect 5 – 1 Sondaj al percepţiei publice privind aspecte legate de corupţie şi analiza rezultatelor
Rezultat program 5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică Rezultat proiect 6 – 1 campanie sectoriala de informare publica in vederea cresterii gradului de constientizare şi a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor
Rezultat program 6 Imbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei; – Rezultat proiect 7 – 20 persoane instruite în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei precum şi de dobândire de competenţe privind etica si integritatea
 

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 413.982,00 lei, din care:

-Valoarea eligibilă nerambursabilă – 405.702,36 lei;

-Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 351.884,70 lei;

-Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national – 53.817,66 lei;

-Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului – 8.279,64 lei;

-Valoarea neeligibilă a Proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia – 0,00 lei.

 

Data inceperii proiectului : 12.10.2021

Data finalizarii proiectului : 12.12.2022

 

Persoana de contact: Stefanescu  Niculina , manager proiect, telefon0244/336771, int.153,   fax 0244/371458, e-mail: niculina.stefanescu@primariacampina.

 DESCARCA DOCUMENT

Sari la conținut Click to listen highlighted text!