Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Home                   Despre proiect                      Beneficiar                         Contact

Titlu proiect: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul
Câmpina”, SMIS 124533

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CÂMPINA
Amplasarea proiectului: Municipiul Câmpina, Str. Uniunea Europeana nr.3, județul Prahova
În data de 31.03.2021, UAT MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de
finanțare nr. 6814 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, SMIS 124533.
Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei educații de calitate și atractivă, în vederea creșterii
ratei de participare a populației în învațamântul preșcolar, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
➢ Construirea unei gradinițe in Municipiul Câmpina, pâna la finalizarea perioadei de implementare a
proiectului.
➢ Dotarea adecvata a infrastructurii educaționale construite prin proiect, pâna la finalizarea perioadei de
implementare a proiectului.
Prin implementarea proiectului se urmăreşte asigurarea unei educații de calitate și atractivă,
în vederea creșterii ratei de participare a populației în învațamântul preșcolar, prin construire și dotarea
adecvată a infrastructurii educaționale.

Rezultate așteptate ale proiectului:
– 1 gradinita nou construita;
– 1 gradinita dotata;
– 1 gradinita receptionata;
– 1 proiect depus spre finanțare;
– 1 documentație de finanțare evaluată;
– 1 contract de finantare semnat;
– 1 contract servicii Elaborare Studiu de Fezabilitate, cerere de finanțare și asistență tehnică până la semnarea
contractului de finanțare, semnat.
– 1 contract servicii de consultanta în managementul proiectului semnat;
– 1 contract de servicii consultanta achizitii publice (experti cooptati) semnat;
– 1 contract servicii de publicitate si informare semnat
– 1 contract servicii proiectare faza PT + DE + DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor semnat;
– 1 contract servicii de verificare a documentatiei tehnice semnat;
– 1 contract servicii de dirigentie de santier semnat;
– contract de executie lucrari construire gradinita semnat;
– contract/ contracte de furnizare dotari semnat / semnate;
– 1 contract servicii de audit financiar extern semnat
– 1 contract servicii de certificare a performantei energetice a cladirii semnat;
– 1 certificat de performata energetica al cladirii întocmit;
– 1 proiect auditat;
– public informat si proiect promovat
– 1 proiect tehnic pentru realizarea investitiei verificat conform Instructiunilor AM POR;
– proiect tehnic (PT) si detalii de executie (DE) intocmite;
– documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) si documentatiile necesare obtinerii
avizelor la faza PT intocmite
– 1 proiect manageriat judicios
– servicii întocmire documentație cadastrală achiziționate;
– măsurători topografice, releveu construcție existentă, documentație cadastrală, înscriere în cartea funciară și
ridicare topografică cu viză OCPI realizate.
– Certificatul de urbanism pentru realizarea investiției obținut;
– Avizele/ acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism obținute
– amplasament curățat;
– 1 conductă transport hidrocarburi deviată;
– 1 sondă abandonată.
– 1 autorizatie de construire obtinuta;
– avizele necesare realizarii investitiei obtinute.

Rezultatele asteptate ca urmare a realizarii investitiei:
– 1 gradinita construita in Municipiul Câmpina;
– 1 infrastructura educationala construita prin proiect dotata adecvat

Data de începere a proiectului: 31.03.2021
Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 70 luni, respectiv între data
01 Martie 2018 și data 31 Decembrie 2023, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților înainte
de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.588.997,73 lei, din care Contribuție Uniunea Europenă în
valoare de 2.438.997,18 lei , Contribuție națională în valoare de 373.023,09 lei si Contributia beneficiarului in
valoare de 2.776.977,46 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Sari la conținut Click to listen highlighted text!