Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul  urbanism şi amenajarea teritoriului  are următoarele atributii:

 • aplică Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, republicată, Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi toate legile, H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • asigură activitatea permanentă a relatiei cu publicul care constă în primirea și verificarea preliminară a cererilor pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, a cererilor pentru emiterea certificatelor de nomenclatură și adresă poștală, a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor, a avizelor pentru construcții funerare, precum și primirea și asigurarea evidenței tuturor cererilor primite de la registratura instituției;
 • emite Certificatele de urbanism, cu respectarea etapelor privind verificarea actelor și documentelor depuse, verificarea în teren și redactarea în conformitate cu prevederile PUG/RLU al Municipiului Câmpina;
 • emite autorizațiile de construire/autorizațiile de desființare, cu respectarea etapelor privind verificarea conţinutului documentaţiei depuse, inclusiv sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform condițiilor mentionate în certificatul de urbanism;
 • gestionează Nomenclatorul stradal al Municipiului Câmpina și adresele poștale, introducerea acestora în Registrul Electronic, precum și verificarea propunerilor de adăugare și modificare denumiri de drumuri în RENNS;
 • emite Certificatele de atestare a edificării/extinderii construcţiilor, conform regulamentului aprobat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Câmpina;
 • emite Avizele pentru construcții funerare;
 • asigură verificarea si soluționarea petiţiilor cu privire la activitatea de urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construire şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate;
 • întocmește situațiile statistice obligatorii pentru Direcția Județeană de Statistică;
 • convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul Primăriei municipiului Câmpina, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • verifică documentațiile de urbanism – PUD – (intrate în serviciu în vederea avizării-aprobării), din punct de vedere al respectării legislației în vigoare, încadrării în prevederile PUG;
 • participă la şedinţele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism constituită la nivelul Consiliului Judeţean Prahova, privind avizare PUZ-uri, PUG și alte lucrări;
 • eliberează avize pentru lucrările de construire ce se autorizează de către Consiliul Județean Prahova, conform Legii 50/1991, respectiv pentru investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a municipiului Câmpina;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intravilan sau extravilan, conform prevederilor PUG/RLU;
 • întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre de consiliu local referitoare la activitătile specifice serviciului;
 • asigură evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură, ansamblurilor și siturilor istorice recunoscute cu valoare de patrimoniu local;
 • participă, împreună cu Serviciul ADPP, la reactualizarea inventarierii proprietăţii publice a municipiului Câmpina, în ceea ce priveşte trama stradală;
 • participă la şedinţele Consiliului Local Câmpina, la Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local şi asigură informaţiile solicitate;
 • gestionează baza de date cu documentaţiile de urbanism și activităţi de planificare urbană, cât și actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, împreună cu Biroul avize, avizări, GIS;
 • participă la controalele organizate de Serviciul Control din Cadrul Poliției Locale Câmpina, privind disciplina în construcții, în funcție de solicitările primite;
 • urmăreşte aplicarea H.G.R. nr. 521/1997 privind întocmirea lucrărilor de cadastru imobiliar–edilitar şi de constituire a băncii de date urbane şi transpunerea pe calculator, împreună cu celelalte servicii din primărie implicate în această lucrare;
 • participă la lucrările care se execută pentru stabilirea şi delimitarea limitei administrativ–teritoriale a municipiului Câmpina cât şi a limitei intravilanului;
 • asigură realizarea de lucrări cu caracter grafic, prelucrări de imagini, prelucrări de text;
 • propune măsuri de actualizare a planurilor topografice cu inventarierea cadastrală tehnico-imobiliară şi a planurilor cu reţele subterane de pe teritoriul municipiului Câmpina;
 • actualizează suportul topografic al Planului Urbanistic General cu construcţiile noi autorizate și realizate, la nivelul municipiului Câmpina;
 • asigură actualizarea băncii de date computerizate a direcției, împreună cu Compartimentul avize, avizări, GIS – referitoare la situația emiterii AC, AD, CU: valabilitate, începere lucrări, terminare lucrări, în termenele legale;
 • înregistrează în baza de date procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, cât și procesele verbale de recepție parțială încheiate la solicitarea investitorului și notele de constatare privind stadiul fizic al lucrărilor la expirarea valabilității autorizației de construire și ține evidența acestora;
 • asigură regularizarea taxei pentru emiterea autorizației de construire;
 • asigură participarea, prin reprezentantul Serviciului urbanism, la recepția privind terminarea lucrărilor de construcții;
 • transmite către Direcția Economică a Primăriei Câmpina situația lunară a investițiilor terminate și receptionate de către biroul urbanism, în vederea impozitării.

 

Sari la conținut Click to listen highlighted text!