Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

În domeniul BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
– informeaza şi consiliază beneficiarii cu privire la condițiile de acordare a beneficiilor de asistență socială, reglementate de prevederile legale în vigoare;
– pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor, verificarea şi transmiterea acestora către agenţia teritoriala pentru plăţi şi inspecţie socială (alocații de stat pentru copii, indemnizații de creștere a copilului, stimulent de inserție etc.);
– verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
– întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere și, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială şi le înaintează Primarului pentru aprobare (ajutor social, alocație de susținere a familiei, ajutoare de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, stimulente educaționale sub formă de tichete sociale pentru grădiniță etc.);
– comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
– urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
– în urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor privind veniturile realizate/bunurile aflate în proprietate/componența familiei, stabileşte cuantumul debitelor şi ia măsurile necesare pentru recuperarea acestora, în condiţiile legii;
– efectueaza anchetele sociale în vederea acordării sprijinului financiar cuvenit elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu” și a burselor școlare;
– ia măsurile administrative necesare pentru asigurarea înhumării cadavrelor fără aparținători, în baza prevederilor legale în vigoare și a protocoalelor încheiate la nivel local, cu Spitalul, Poliția.
– întocmeste documentația necesară acordării ajutoarelor de înmormântare, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru beneficiarii de ajutor social;
– verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi documentaţia necesară în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă, în baza legislaţiei în vigoare și a hotărârilor Consiliului Local;
– realizeaza ancheta sociala in situatia in care parintii copilului pentru care se solicita dreptul la concediu si indemnizatie de crestere copil/stimulent de insertie nu sunt casatoriti;
– efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
– identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
– asigură derularea POAD la nivelul localității;

În domeniul PROTECȚIEI DREPTURILOR COPILULUI SI A PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE
– monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;
– realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
– identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
– asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
– asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
– monitorizează familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform procedurii aprobate prin Hotarare de Guvern si intocmeste situatiile si raportarile specifice; consiliaza și informeaza persoanele desemnate de părinți/tutori plecați la muncă în străinătate și confirmate de instanță, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului;
– consiliază și informează părinții cu copii asupra riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, precum și cu privire la obligațiile ce le revin în situația în care intenționează să plece la muncă în străinătate și au în îngrijire copii minori;
– înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
– urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
– colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
– urmăreste punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, prevăzute la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004;
– monitorizează modul de utilizare a alocatiei lunare de plasament, pentru copilul pentru care s-a instituit tutela;
– recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;
– monitorizează situaţia minorilor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, pentru care s-a emis un plan de abilitare-reabilitare de catre DGASPC;
– întocmește rapoarte de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare pentru copiii din familie încadrați în grad de handicap, în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor din plan, identificarea dificultăților de implementare a planului, găsirea unor soluții de remediere, astfel încât copilul să beneficieze de abilitare-reabilitare optimă, urmărește prin reevaluarea semestrială eficiența beneficiilor, a serviciilor și a măsurilor de intervenție;
– asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
– propune măsuri de prevenire a separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi înlăturare a abandonului şcolar, consiliaza părinţii care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc obligaţiile părinteşti;
– întocmește anchetele sociale specifice domeniului de activitate;
– intocmește planul de servicii pentru minori, in cazurile si conditiile reglementate de prevederile legale in vigoare;
– consiliază familia care care în îngrijire copii cu privire la serviciile sociale existente la nivel local și a beneficiilor de asistență socială prevăzute de lege destinate menținerii copilului în familie, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinților, consilierea, medierea acestora, în baza unui plan de servicii;
– monitorizeaza relațiile personale ale copilului, cu celălalt părinte, în cazul în care părintele la care locuiește copilul, împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți;
– consiliază persoanele interesate privitor la actele necesare întocmirii dosarelor pentru încadrarea în grad de handicap, traseul și procedurile de obținere a acestora;
– verifica în teren, efectueaza și întocmeste anchetele sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare a copiilor si a adultilor în grad de handicap;
– consiliază familiile privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru orientare școlară și profesională de către COSP, traseul și procedurile de obținere a acestor acte;
– efectuează și întocmește anchetele sociale privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
– monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire;
– centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi transmite centralizatorul DGASPC în care copilul desfăşoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului, pentru trimestrul anterior.
– verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în vederea internării persoanelor în unităţi de asistentă medico-socială/centre de tip rezidenţial;
– monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane varstnice;
– intocmeste si transmite institutiilor abilitate situatiile statistice din domeniul de activitate;
– intocmește anchetele sociale la solicitarea centrelor in care sunt gazduiti beneficiari de servicii de pe raza unitatii administrativ teritoriale;
– actionează pentru limitarea cerşetoriei pe raza municipiului si luarea măsurilor de protecţie socială în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestor persoane;
– verifica în teren și întocmește anchetele sociale necesare la completarea dosarului care se inainteaza la DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial;
– verifica în teren și întocmeste anchetele sociale pentru bolnavii încadraţi în grad de invaliditate, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale;
– intocmeste anchete sociale solicitate de instantele judecatoresti privind solicitarile de intrerupere sau amanare executare pedeapsa a persoanelor condamnate penal;
– gestionează laptele praf acordat în condițiile legii, copiilor cu varste între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern;

In domeniul SERVICIILOR SOCIALE si MONITORIZARII ASISTENTILOR PERSONALI SI A INDEMNIZATIILOR LUNARE DE HANDICAP
– soluționează solicitările de servicii sociale din competența serviciului, formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
– identifica si evalueaza nevoile sociale individuale, familiale sau de grup si elaboreaza planurile de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana/familia are dreptul;
– asigură informarea și consilierea beneficiarilor privind drepturile și serviciile disponibile;
– recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;
– realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale, potrivit competențelor;
– propune înființarea serviciilor sociale de interes local, în funcție de nevoile identificate la nivelul municipiului;
– monitorizeaza dosarele de acordare a hranei prin cantina de ajutor social a municipiului Campina, centralizează datele privind beneficiarii, numarul de portii acordate si sumele de plata, reprezentand contributia beneficiarului, dupa caz;
– intocmește contractele de servicii sociale pentru beneficiarii cantinei de ajutor social și ține evidența acestora;
– sprijină compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
– efectuează anchetele sociale în vederea angajării asistenților personali ai persoanelor cu handicap, verifică îndeplinirea condițiilor legale pentru angajarea acestora și formulează propuneri în acest sens;
– monitorizeaza și evalueaza activitatea asistenților personali, propunând luarea măsurilor ce se impun, după caz;
– urmăreste îndeplinirea condiţiilor legale de angajare a asistentului personal al persoanei cu handicap grav, pe durata derulării contractului de muncă;
– efectuează controale cu privire la activitatea asistenților personali, propune măsurile ce se impun, după caz;
– prezintă Consiliului Local raportul semestrial privind activitatea asistenților personali și-l comunică Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului și Agenției teritoriale de plăți și inspecție socială;
– colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate;
– verifică indeplinirea condițiilor legale pentru acordarea indemnizației lunare de handicap, întocmește dispozițiile de acordare, înaintează dosarele aprobate compartimentului de resurse umane pentru punerea în plată;
– întocmește lunar, în colaborare cu responsabilul pe resurse umane, pontajul și situația beneficiarilor de indemnizatii de handicap, care stau la baza plăților salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor de handicap;
– ia măsuri pentru asigurarea instruirii periodice a asistenților personali, conform prevederilor legale in vigoare;

In domeniul AUTORITATE TUTELARĂ
– realizeaza anchetele psihosociale solicitate de instanta de tutela si notarii publici pentru: exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului in mod statornic la unul dintre parinti, stabilirea contributiei parintilor la intretinerea minorilor, stabilirea modalitatii de desfasurare a legaturilor personale ale parintilor cu minorii etc;
– monitorizeaza si face propuneri cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului si ale persoanei puse sub interdictie judecatoreasca si le inainteaza primarului pentru aprobare (intocmirea si aprobarea inventarului bunurilor, aprobarea darilor de seama anuale ale tutorelui cu privire la administrarea bunurilor persoanei ocrotite, descarcare de gestiune);
– întocmește documentația necesară emiterii dispozițiilor privind autorizarea încheierii de către părinți/tutore, în numele minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească, a unor acte de dispoziție;
– la solicitarea notarului public propune numirea curatorului social care va asista/reprezenta minorul sau persoana pusa sub interdictie, la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurilor succesorale si o inainteaza primarului pentru aprobare;
– propune numirea curatorului special care va reprezenta interesele persoanei a carei punere sub interdictie se cere pe cale judecatoreasca si o inainteaza primarului pentru aprobare;
– asista persoanele varstnice in fata notarului public la incheierea actelor juridice de instrainare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce ii apartin, in scopul intretinerii si ingrijirii sale.

Alte atribuții ale Compartimentului de Asistență Socială:
– participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială și a serviciilor sociale;
– participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului local de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local;
– întocmeşte referate, note de fundamentare sau rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local al municipiului Câmpina;
– asigură implementarea sistemul de control intern managerial in domeniul de activitate;
– constituie dosarele in vederea arhivarii, conform prevederilor legale;
– indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau incredințate de superiorii ierarhici.

Sari la conținut Click to listen highlighted text!