Anunț – Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

Având în vedere referatul nr.22. 337/25 septembrie 2019 al Serviciului administrație publică locală , agricol, relații cu publicul, prin care propune stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru alegerea Președintelui României în anul 2019;

În conformitate cu prevederile art.41, alin.(l), (2), (5) și (6) din Legea nr.370/20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza punctului 43 din Anexa – Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, aprobat prin H.G.nr.630/2019;

În temeiul art. 196, alin.(l), lit. „b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

Primarul Municipiului Câmpina a emise prezenta dispoziție:

Art. l. – Se stabilesc locuri speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, constând în afișiere metalice

Art.2. – În alte locuri decât cele stabilite conform art.l, afișajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

Art.3. – Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.l nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Art.4. – Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina va asigura integritatea panourilor și a afișelor electorale.

Art.5.  – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se insărcinează Direcția Poliția Locală, Serviciul ADPP.

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat